Sposoby i warunki przetwarzania danych osobowych Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się bez ograniczeń czasowych, w dowolny sposób zgodny z prawem, w tym w systemach informacji o danych osobowych z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi. Administracja serwisu ma prawo do zmiany aktualnej Polityki Prywatności bez pytania Użytkownika o zgodę. Wejście w życie nowej Polityki Prywatności rozpoczyna się po zamieszczeniu informacji o niej na stronie sklepu internetowego, chyba że ze zmiany Polityki wynika inna możliwość umieszczenia. Wszelkie sugestie, życzenia, wymagania lub pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy zgłaszać w sekcji opinii znajdującej się pod adresem Użytkownik zgadza się, że Administracja ma prawo przekazywać dane osobowe podmiotom trzecim, w szczególności firmom kurierskim, organizacjom pocztowym (w tym elektronicznym), operatorom telekomunikacyjnym, wyłącznie w celu realizacji zamówienia Użytkownika złożonego w serwisie, w tym dostawy Towarów, dokumentacji lub wiadomości e-mail. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane uprawnionym organom państwowym wyłącznie z przyczyn iw sposób określony przepisami prawa. W przypadku utraty lub ujawnienia danych osobowych Administracja ma prawo nie informować Użytkownika o utracie lub ujawnieniu danych osobowych. Administracja podejmuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, modyfikacją, blokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także przed innymi nielegalnymi działaniami osób trzecich. Administracja wspólnie z Użytkownikiem podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby zapobiec utracie lub innym negatywnym konsekwencjom spowodowanym utratą lub ujawnieniem danych osobowych Użytkownika.